Tarjoamani palvelut

  Esimerkkejä palveluista; koulutuksista, valmennuksista ja kehittämistoiminnasta / niiden teemoista 

  Teemat kietoutuvat usein jollakin tavalla yhteen ja muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden - voit valita joko yhden tai useamman teeman, joista voit pyytää tarjousta. MIelellään neuvotellaan yhdessä ja räätälöidään sopiva palvelu tai palvelukokonaisuus tarpeidenne mukaisesti - työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamiseksi!

  • Työyhteisön toiminnan arviointi ja kehittäminen
  • Työhyvinvoinnin, työmotivaation ja työkyvyn arviointi ja tukeminen
  • Henkilöstövoimavarojen ja työhyvinvoinnin johtamisen tukeminen ja kehittäminen
  • Palaverikäytäntöjen arvioiminen ja kehittäminen
  • Oppivan organisaation kehittäminen
  • Psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja eettisen työkuormituksen arviointi ja haitallisen kuormituksen vähentäminen esim. työn organisointia parantamalla
  • Fyysisen työkyvyn ja ergonomian parantaminen
  • Avoimen ja tasavertaisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisääminen
  • Dialogisuuden kehittäminen; dialogitaitojen ja työyhteisötaitojen oppiminen
  • Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
  • Dialogisen organisaation rakentaminen
  • Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen

  Koulutuksen, valmennuksen ja kehittämistyön tukena:

Erilaisten dialogityökalujen käyttö, joiden tuotteistamista on tukenut Työsuojelurahasto; esim. dialogikapula, dialogikortit ja dialogipeli.

"Keskustellen työkuntoon" -toimintamallin käyttö kehittämisen tukena. Malli on kehitetty monitieteisessä väitöskirjassa: Loppela, K. 2004. Ihminen ja työ - keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitehkehyksessä. Tampereen yliopisto.


Esimerkki yksittäisestä palvelusta: 

- Valitun teeman / teemojen mukaan 1,5-6 tunnin kestoinen osallistava asiantuntijaluento /-alustus johon voidaan sisällyttää  myös osallistujien itsenäisiä pienryhmässä tapahtuvia pohdintatehtäviä

Esimerkki palvelukokonaisuudesta:

- 5-10 kehittämistapaamista sisältävä kehittämiskokonaisuus, jossa aluksi kartoitetaan työyhteisön toimivuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää alkutilannetta ja sen jälkeen kokonnutaan ryhmänä kehittämään yhteistoiminnallisesti ty työyhteisön toimintaa, työhyvinvointia sekä työtä. Kehittämisen ja sen arvioinnin tukena käytetään "Keskustellen työkuntoon"  -toimintamallia (Loppela 2004), mikä on väitöskirjatyössä kehitetty laaja-alainen, systemaattinen ja arvioinnin sisältävä toimintamalli, minkä avulla on saatu useissa eri toimialojen työyhteisöissä erittäin hyviä tuloksia aikaiseksi niin työntekijöiden kuin johdon edustajien arvioimana. Toimintamalli sisältää systemaattisen dokumentoinnin valmiille lomekepohjille, mitkä jäävät työyhteisön käyttöön.


   DIALOGITYÖKALUJA: